Salmon Tacos

(two) flame grilled salmon toro, lettuce, confit garlic, tomato jalapeño salsa, slaw, smoked chipotle 

Subtotal: $0.00